Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów

Przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem bardzo często połączonym z innymi przestępstwami gospodarczymi w konsekwencji, czego fałszowanie dokumentacji jest zazwyczaj częścią składową „poważniejszych” przestępstw takich jak:

Przestępstwo fałszowania dokumentów definiuje nam art. 270 k.k., w którym ustawodawca stwierdza, że

„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentyczny używa podlega karze. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa”.

Podrobienie dokumentu polega na dokonaniu kreacji dokumenty, który może być uznany za autentyczny.Najprostszym i najbardziej powszechnym sposobem podrobienia dokumentu jest sfałszowanie czyjegoś podpisu.

Przerobienie dokumentu polega natomiast na zmianie autentycznego dokumentu i nadanie mu innej treści, niż wstępnie posiadał. Zgodnie z przepisami nie ma znaczenie, co zostanie zmienione. Przerobienie może polegać na dokonaniu: zapisków, dopisków, wykreśleń itp.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przerobienie dokumentu musi mieć na celu nadanie autentyczności poprzez dokonanie zmian w dokumencie, w celu użycia go za autentyczny.

Ponadto przestępstwem będzie również użycie dokumentu przerobionego lub podrobionego przez osobę trzecią, która go nie przerobiła albo nie podrobiła ale wiedziała o podrobieniu/przerobieniu lub miała wątpliwości, co do jego autentyczności.

Należy pamiętać, że przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów, a więc nie będziemy mieli, kogo przepraszać za jego popełnienie. Wiarygodność dokumentów ma m.in. na celu zapewnienie prawidłowości funkcjonowania obrotu gospodarczego.

Warto również wiedzieć, iż podpisywanie dokumentów za kogoś – jego podpisem tj. syn za matkę itp., nawet, jeżeli dana osoba wyraziła na to zgodę jest również PRZESTĘPSTWEM. Niezależnie od tego, czy wystąpiła jakakolwiek szkoda.

Dokumentem w rozumieniu prawa karnego jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Przykładowo – tablica rejestracyjna samochodu nie jest dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego, ponieważ nie dowodzi ona żadnego prawa do pojazdu.

Odnosząc się do problematyki fałszowania dokumentów, warto podkreślić, iż od dnia 1 marca 2017 r. w kodeksie karnym znajduje się przestępstwo fałszowania dokumentów faktur. Włączenie przedmiotowej odpowiedzialności w ramy kodeksu karnego miało na celu zaostrzenie karania osób podejmujących się fałszowania faktur VAT i ich udziału w tzw. karuzelach podatkowych.

Z naszej praktyki wynika, że przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem często dokonywanym nieświadomie przez ludzi, którzy postanowili „pomóc” sobie lub innym w pewnych sytuacjach poprzez dokonanie podpisu albo jest przestępstwem stanowiącym część składową bardziej wyrafinowanych przestępstw gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *