Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów

Przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem bardzo często połączonym z innymi przestępstwami gospodarczymi w konsekwencji, czego fałszowanie dokumentacji jest zazwyczaj częścią składową „poważniejszych” przestępstw takich jak:

Przestępstwo fałszowania dokumentów definiuje nam art. 270 k.k., w którym ustawodawca stwierdza, że

„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentyczny używa podlega karze. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa”.

Podrobienie dokumentu polega na dokonaniu kreacji dokumenty, który może być uznany za autentyczny.Najprostszym i najbardziej powszechnym sposobem podrobienia dokumentu jest sfałszowanie czyjegoś podpisu.

Przerobienie dokumentu polega natomiast na zmianie autentycznego dokumentu i nadanie mu innej treści, niż wstępnie posiadał. Zgodnie z przepisami nie ma znaczenie, co zostanie zmienione. Przerobienie może polegać na dokonaniu: zapisków, dopisków, wykreśleń itp.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przerobienie dokumentu musi mieć na celu nadanie autentyczności poprzez dokonanie zmian w dokumencie, w celu użycia go za autentyczny.

Ponadto przestępstwem będzie również użycie dokumentu przerobionego lub podrobionego przez osobę trzecią, która go nie przerobiła albo nie podrobiła ale wiedziała o podrobieniu/przerobieniu lub miała wątpliwości, co do jego autentyczności.

Należy pamiętać, że przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów, a więc nie będziemy mieli, kogo przepraszać za jego popełnienie. Wiarygodność dokumentów ma m.in. na celu zapewnienie prawidłowości funkcjonowania obrotu gospodarczego.

Warto również wiedzieć, iż podpisywanie dokumentów za kogoś – jego podpisem tj. syn za matkę itp., nawet, jeżeli dana osoba wyraziła na to zgodę jest również PRZESTĘPSTWEM. Niezależnie od tego, czy wystąpiła jakakolwiek szkoda.

Dokumentem w rozumieniu prawa karnego jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Przykładowo – tablica rejestracyjna samochodu nie jest dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego, ponieważ nie dowodzi ona żadnego prawa do pojazdu.

Odnosząc się do problematyki fałszowania dokumentów, warto podkreślić, iż od dnia 1 marca 2017 r. w kodeksie karnym znajduje się przestępstwo fałszowania dokumentów faktur. Włączenie przedmiotowej odpowiedzialności w ramy kodeksu karnego miało na celu zaostrzenie karania osób podejmujących się fałszowania faktur VAT i ich udziału w tzw. karuzelach podatkowych.

Z naszej praktyki wynika, że przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem często dokonywanym nieświadomie przez ludzi, którzy postanowili „pomóc” sobie lub innym w pewnych sytuacjach poprzez dokonanie podpisu albo jest przestępstwem stanowiącym część składową bardziej wyrafinowanych przestępstw gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *