Kategoria: Porady

Porady z tematyki prawa karnego gospodarczego

Prócz zagrożeń natury ekonomicznej przedsiębiorca narażony jest także na odpowiedzialność karną, często nieświadomie.

Statystyki przestępstw karnych skarbowych

Stale rosnąca liczba przestępstw popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu powinna być sygnałem do większej czujności przedsiębiorców. Jak pokazuje praktyka adwokacka o przestępstwa karne gospodarcze mogą być oskarżeni nie tylko właściciele spółek oraz przedsiębiorcy, a także osoby zajmujące pozycje na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych.

Jak się uchronić przed przestępstwem karnym-gospodarczym?

Na stronie cyklicznie jest publikowana seria artykułów w formie porad. Z każdego wpisu czytelnik może wyciągnąć praktyczną wiedzę.

Kiedy nie można stosować tymczasowego aresztowania, czyli słów kilka o negatywnych przesłankach

Złożony przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania to prawie pewnik jego zastosowania – do takiego wniosku prowadzą najświeższe statystyki dotyczące tymczasowego aresztowania. Sądy często bezrefleksyjnie stosują tymczasowe aresztowanie, a jeszcze łatwiej przychodzi im przedłużanie stosowania tego środka. Tymczasem przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują szereg sytuacji, w których tymczasowego aresztowania się nie stosuje lub należy

Czytaj dalej
Kara za przestępstwa skarbowe w 2022r

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 r.

Nowy rok przyniósł sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Względem ubiegłego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o kwotę 310 zł brutto i wynosi ono obecnie 3010 zł brutto. Ponieważ wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, wzrost minimalnego wynagrodzenia spowodował podwyżkę tych kar. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje pewien ,,kruczek’’, o

Czytaj dalej
Przesłanki warunkowego umorzenie postępowania karno-skarbowego

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karno-skarbowego

Przesłanki warunkowego umorzenie postępowania karno-skarbowego Instytucja warunkowego umorzenia postępowania to jedna z możliwości pozwalająca zachowanie ,,czystej’’ karty karnej. W wypadku warunkowego umorzenia postępowania, sprawca w świetle przepisów prawa nie jest osobą karaną, choć to nie oznacza, że całkowicie unika konsekwencji. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania istnieje również w przypadku postępowania karno-skarbowego, jednak istnieją pewne różnice między

Czytaj dalej
Dłuższy czas blokady rachunku bankowego i nie tylko

Dłuższy czas blokady rachunku bankowego i nie tylko – zmiany w przepisach z 12.01.2022 r. dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji

Dnia 12 stycznia 2022 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad wstrzymywania transakcji i przeprowadzania blokad środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe i ustawy o AML. Nowe przepisy to przede wszystkim większe uprawnienia prokuratorów, którzy mogą na dłużej blokować środki na rachunku bankowym i wstrzymywać transakcje, jak również stojące w

Czytaj dalej
Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg

Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg (art. 61 k.k.s.) – co za to grozi?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami – jednymz ważniejszych jest prowadzenie ksiąg. Przedsiębiorca ma obowiązek rzetelnegoi zgodnego z prawem ksiąg. Jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że księgi były prowadzone nierzetelnie lub wadliwie, ma możliwość postawienia konkretnych zarzutów z Kodeksu karnego skarbowego. Co grozi za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg i czym się jedno różni

Czytaj dalej

Blokada rachunku bankowego, a postanowienie o uznaniu środków pieniężnych za dowód rzeczowy – na podstawie przepisów Prawa Bankowego.

W walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prokuratura ima się różnych środków, w tym także i tych, które zgodnie z literą prawa powinny być wykorzystywane w innych celach. Jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi to czasowa blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Słowo ,,czasowa’’ ma kluczowe znaczenie, bowiem po upływie wskazanego w przepisie czasu,

Czytaj dalej
Widzenie z tymczasowo aresztowanym

Widzenie w areszcie z tymczasowo aresztowanym oraz jak się odwołać od braku zgody na widzenie?

Tymczasowe aresztowanie wiąże się z wieloma dolegliwościami i pod wieloma względami jest ono bardziej dolegliwe niż ,,zwyczajny’’ pobyt w zakładzie karnym. Jest to związane choćby ze ściślejszym ograniczeniem dostępu do osoby tymczasowo aresztowanej w ramach widzeń. Możliwość widzenia z osadzonym jest uzależniona od zgody organu, do którego dyspozycji osadzony pozostaje. Nie wszyscy jednak wiedzą, że

Czytaj dalej
Zażalenie tymczasowego aresztowania

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania, podobnie jak w przypadku innych środków zapobiegawczych, przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na niekorzystne postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Procedura rozpoznania zażaleń dotyczących tymczasowego aresztowania przebiegać może różnie w zależności od tego, czego dokładnie dotyczy zaskarżane postanowienie. Jak skutecznie złożyć

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie – przesłanki ogólne i szczególne a praktyka organów procesowych

Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w ramach procedury karnej z pewnością stanowi ,,piętę Achillesa’’ polskiego wymiaru sprawiedliwości. Od wielu lat ten najsurowszy środek zapobiegawczy trawi problem automatyzmu w jego stosowaniu i dalszym przedłużaniu, wykorzystywania go w celach innych niż do których został on stworzony, jak brak należytego badania rzeczywistego występowania przesłanek ogólnych i

Czytaj dalej

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Przepisy kodeksu postępowania karnego zawierają pokaźny katalog środków zmierzających do wymuszenia spełniania obowiązków procesowych lub zapewnienia prawidłowego toku procesu, czyli tzw. środków przymusu procesowego. Obok zatrzymania, czy licznych mieszczących się w tej kategorii środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, dozór, poręczenie majątkowe) wyróżnić można zabezpieczenie majątkowe. Czym jest zabezpieczenie majątkowe, kiedy się je stosuje i jak

Czytaj dalej