Kategoria: Przestępstwa

W tej sekcji strony opisujemy najróżniejsze przestępstwa karne skarbowe i gospodarcze. Wiedza ta może pomóc uchronić się przed bezzasadną karą.

Przestępstwo skarbowe, a wykroczenie?

Czyny zabronione, które obciążone są bardziej dotkliwą karą od wykroczenia skarbowego to przestępstwo skarbowe.

Przestępstwo skarbowe

W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że zostało popełnione przestępstwo, osobę, której postawiono zarzuty czeka proces sądowy. Oskarżony może zostać ukarany ograniczeniem wolności, jej pozbawieniem lub grzywną w stawkach dziennych.

Wykroczenie skarbowe

W przypadku wykroczenia sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż kary są mniej dotkliwe i ograniczają się do grzywny. Wykroczeniem może być także pomyłka w postacie wpłacenia niepełnej kwoty podatku.

zbrodnia vatowska

Zbrodnia vatowska czyli nawet 25 lat pozbawienia wolności

W 2017 r. w życie weszły przepisy o tzw. zbrodniach vatowskich przewidujące drakońskie kary za fałszerstwo faktur. I choć przepisy te obowiązują od prawie 5 lat, orzecznictwo w tym zakresie jest dość ubogie. Niemniej jednak stwierdzić należy, że prokuratura i organy skarbowe nie próżnują i aktywnie stawiają zarzuty, których skala potrafi robić wrażenie. Organy ścigania

Czytaj dalej
Wniosek o uchylenie aresztowania

Tymczasowe aresztowanie – wniosek o uchylenie lub o zmianę na inny środek zapobiegawczy

Jak dowodzą statystyki, z roku na rok zwiększają się liczby osób tymczasowo aresztowanych. Środek zapobiegawczy, który ze swej istoty powinien być stosowany  wyjątkowo i tylko w ściśle określonych przypadkach, staje się obecnie jednym z podstawowych instrumentów stosowanych przez organy ścigania i Sądy w celu zabezpieczenia szeroko pojmowanego ,,prawidłowego toku postępowania’’ . Osoby tymczasowo aresztowane niestety

Czytaj dalej

Obawa matactwa jako przesłanka tymczasowego aresztowania

Możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, ograniczona jest koniecznością ziszczenia się określonych warunków, określonych w Kodeksie postępowania karnego. I choć wydawać by się mogło, że tymczasowe aresztowanie winno być środkiem ostatecznym (ultima ratio), to praktyka procesowa pokazuje, że zbyt łatwo organom ściągania przychodzi składanie wniosków o ,,tymczas’’, a sądom

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie – przesłanki ogólne i szczególne a praktyka organów procesowych

Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w ramach procedury karnej z pewnością stanowi ,,piętę Achillesa’’ polskiego wymiaru sprawiedliwości. Od wielu lat ten najsurowszy środek zapobiegawczy trawi problem automatyzmu w jego stosowaniu i dalszym przedłużaniu, wykorzystywania go w celach innych niż do których został on stworzony, jak brak należytego badania rzeczywistego występowania przesłanek ogólnych i

Czytaj dalej
Szkoda w obrocie gospodarczym

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o art. 296 k.k.

Przestępstwo stypizowane w art. 296 k.k. nazywane potocznie ,,nadużyciem zaufania’’ ma dość złożoną konstrukcję. Z uwagi na indywidualny charakter z zarzutami tego rodzaju spotykają się najczęściej menedżerowie, członkowie zarządów spółek i inne osoby obowiązane do zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Skazanie za popełnienie tego przestępstwa wiążę się nie tylko z ewentualną karą

Czytaj dalej
Przestępstwa giełdowe

Przestępstwa giełdowe

Podobnie, jak inne przestępstwa związane z prawem karnym gospodarczym. Przestępstwa giełdowe mają charakter skomplikowany, ponieważ odnoszą się do tzw. prawa karnego pozakodeksowego – co oznacza -, że ich znamiona są opisane w innych ustawach niż kodeks karny. Przestępstw giełdowych jest dość sporo, ale dwa kluczowe przestępstwa, które powinny nas interesować głównie ze względu na ich

Czytaj dalej
Nielegalny obrót paliwami

Nielegalny obrót paliwami

W ramach prowadzenia kancelarii adwokackiej kilkukrotnie zarówno na łamach przedmiotowej strony, jak również bloga „prawoMOCNEGO” odniosłem się do przestępstwa będącego dla mnie „creme de la creme” przestępstw tj. wyłudzania podatku VAT. Jednakże dotychczas nie nawiązałem do ww. przestępstwa w kontekście nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, a to właśnie największe wyłudzenia podatku od towarów i usług powstają

Czytaj dalej
Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów

Przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem bardzo często połączonym z innymi przestępstwami gospodarczymi w konsekwencji, czego fałszowanie dokumentacji jest zazwyczaj częścią składową „poważniejszych” przestępstw takich jak: fałszowania faktur celem uzyskania należności publicznoprawnej; uczestniczenia w karuzeli podatkowej; wyłudzenia kredytu; oszustwa. Przestępstwo fałszowania dokumentów definiuje nam art. 270 k.k., w którym ustawodawca stwierdza, że „Kto, w celu użycia

Czytaj dalej
Oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe zwane też przez wielu oszustwem kapitałowym lub gospodarczym jest obecnie jednym z najczęściej ściganych przestępstw przez organy państwa. Oszustwo kredytowe jest de facto występującym we współczesnym świecie gospodarki wolnorynkowej przestępstwem polegającym na wyłudzeniu kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji itp. przez oszukańcze poczynania, jak: przedstawianie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń; nieinformowanie kredytodawcy (dawcy

Czytaj dalej
Firmanctwo

Firmanctwo

Firmanctwo jest tak naprawdę niczym innym jak jednym z etapów przestępstwa podatkowego, który de facto polega na prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez podstawioną osobę bez zgłaszania jej do opodatkowania. W praktyce przestępstwo polega na tym, że podatnik za zgodą innej osoby posługuje się jej imieniem i nazwiskiem lub firmą. By łatwiej było zrozumieć przestępstwo, które zostało

Czytaj dalej