Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Oferta ochrony sygnalistów

OFERTA usług z zakresu „OCHRONY SYGNALISTÓW” tj. wdrożenia i utrzymywania kanałów informowania o naruszeniach (Whistleblowing).

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

ZAKRES OFERTY

Usługa doradcza w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zgłaszania kanałów infor-mowania (whistleblowing) – „ochrona Sygnalistów”.

 1. Przygotowanie procedury zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszają- cych naruszenia prawa Unii oraz z przepisami ustawy krajowej;
 2. Implementacja ww. procedury w Państwa jednostce uwzględniająca jej strukturę, zadania, działalności, dotychczasowe procedury, regulaminy, procesy – efektywne i adekwatne wdrożenie w oparciu o najlepsze standardy rynkowe;
 3. Ustanawianie i zaprojektowanie wewnętrznych kanałów informowania o narusze- niach – działających w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsa- mości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu;
 4. Usługa zewnętrznego utrzymywania niezależnego, bezstronnego zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń (zarówno dla zgłoszeń informacji przez pracowników, osoby trzecie, innych interesariuszy), wykonywana przez Kancelarię;
 5. Prowadzenie właściwych rejestrów zgłoszeń;
 6. Sporządzanie cyklicznych sprawozdań i raportowanie wyników w zakresie punktu powyżej;
 7. Podejmowanie i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających przez wy- kwalifikowanych adwokatów;
 8. Rekomendowanie działań następczych w zakresie dochowania należytej staranności przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony wydział w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia;
 9. Realizacja szkoleń – zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń;
 10. Monitorowanie, ocena i przegląd procedur wewnętrznych w przypadku nowelizacji przepisów;
 11. Opracowanie i wdrożenie Kodeksów Etycznych, zasad postępowania pracowników.